-HATÉKONY MŰTRÁGYÁZÁS, NAGYOBB HOZAM

TULAJDONSÁGOK

Az UTEC® a karbamid átalakulását késleltető műtrágya, mely aktív hatóanyagként NBPT-t tartalmaz. Az UTEC® ideiglenesen blokkolja a karbamid ammóniává alakulását, mellyel hatékonyan csökkenti a nitrogén gáznemű ammó- nia formában történő elillanását.

 

MILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT HAT AZ UTEC® LEGJOBBAN?

-Száraz, meleg időben
-Alacsony csapadékmennyiség és öntözési szinten
-Magas pH értékű talajokban
-Kis puffer kapacitású talajokban
-Alacsony szerves anyag tartalmú talajokban
-Gépi talajművelés nélküli gazdálkodás esetén

 

HATÁSA

A karbamid használatát követően a nitrogéntartalom 30-50 %-a elillan. Laboratóriumi körülmények között
ez a szám még magasabb, 80 %. Az UTEC® műtrágya kijuttatásával az ammóniává alakulás akár 14 nappal is késleltethető. Ez idő alatt a karbamid fokozatosan alakul át veszteség nélkül. A szükséges nitrogén ezért hosszabb ideig rendelkezésre áll, a hatékony nitrogén felhasználás növeli a terméshozamot is.

Az ureáz enzim átalakítja a karbamidot a növény számára elérhető ammóniummá. A folyamat során gáznemű ammónia keletkezik és szabadul fel.

Az UTEC® késlelteti a karbamid ammóniummá és ammóniává történő átalakulását. Ezzel csökkenti a nitrogénveszte- séget, és elősegíti a növény fejlődését, növeli hozamát!

Több, mint 100 próbát végeztünk az UTEC® 46 műtrágyával világszerte. Az összes tesztelt növény között az átlag hozam 6 %-kal volt magasabb a hagyományos karbamiddal történő műtrágyázáshoz képest.

STABILIZÁLT ÁSVÁNYI MŰTRÁGYA AZ OPTIMÁLIS NITROGÉN ELLÁTÁSHOZ

TULAJDONSÁGOK

Az ENTEC-műtrágyák DMPP*-vel stabilizált ammónium tartalmú ásványi műtrágyák. A készítmény lelassítja a nitrifikációt és a talajban ’stabilizálja’ a műtrágya ammóni- um nitrogénjét. Emellett gyorsan ható, a tápanyagfelvételt gyorsító nitrátot is tartalmaz.

HATÁSA

Az ammónium-nitrogén kevésbé mobil a talajban, mint a nitrát-nitrogén, mivel a talajfelszín agyag és humusz részecskéihez kötött. Ez magyarázza a lassú, csaknem visszatartott nitrogén leadást és az ammónia gyökérze- ten keresztüli stabil és egyenletes felszívódását. A nitrát formában lévő nitrogén ugyanakkor feloldódik a talajban és könnyebben jut a növény gyökérzetéhez.

AZ AMMÓNIUM-NITRÁT ÉS NITRÁT-NITROGÉN FELSZÍVÓDÁSA

A talajban az ammóniumot mikroorganizmusok alakítják nitritté és nitráttá. A talaj adottságaitól és az időjárástól függően ez a  olyamat általában órák alatt, vagy napokon belül végbemegy. Az  ENTEC-DMPP stabilizátor akár tíz héttel is késleltetheti az ammónium-nitrogén nitráttá való alakulását,  hozzáigazítva” azt a növény fejlődéséhez. A termékkel meggátolható a nitrát kimosódás is. A DMPP kifejezetten a Nitrosomonas baktériumok működését szabályozza a talajban.

Az ammónium-nitrogén ENTEC műtrágyával történő sta- bilizálás igen kedvező a növény tápanyagpótlására, mivel fokozzuk a nitrogén tartalmú műtrágya hatását.

ELŐNYEI

-Biztosítja a nitrogén utánpótlást, időjárástól függetlenül.

-A szabályozott nitrogén utánpótlás révén kijuttatása hatékony, nagymértékben csökkentve a nitrogén kimosódását a talajból, jelentősen csökkentve az ammónia elillanási veszteséget

-Plusz nitrát forrást biztosít a növénynek az intenzív kez- deti fejlődéshez

-Kén tartalma révén biztosítja a növény számára fontos kén utánpótlást is

-A termék kiváló minősége garantálja a problémamentes tárolást és precíz kijuttatást.

-Jelentősen csökkenti az üvegház gázok kibocsátását.

ALKALMAZÁSA

Az egyedülálló ENTEC® műtrágyák rugalmas, egy menetben történő kijuttatást tesznek lehetővé minden időjárási körülmény alatt (nedves vagy száraz időben egyaránt) fokozva a gazdálkodás hatékonyságát.

Használata a szántóföldi és zöldségkultúrák, valamint a szőlő- és gyümölcsfélék termesztésénél is ajánlott. Az átfogó ENTEC® termékskála a megfelelő megoldást kínálja minden típusú gazdálkodás számára.

LUMINO PRO® +NUTRICHARGE®

Biológiailag lebomló polimerrel bevont, tartós hatású műtrágya

A LUMINO PRO® + NUTRICHARGE® technológia jelenleg a legkorszerűbb és leghatékonyabb mód- szer a növények tápanyag utánpótlásának körében. A speciális, nagy negatív töltéssel rendelkező biológiailag lebomló polimer bevonatnak köszön- hetően rendkívül hatékony a kijuttatott és

a talajban megtalálható tápelemek hasznosulása. Kiválóan stabilizálja a tápelemeket a talajban, melyek így felvehetővé válnak a növények számára.

 

A növények számára felvehető foszfor

A foszfor az egyik legnehezebben feltáródó elem, negatív töl- tésű anion. Vízoldhatósága gyenge, horizontálisan nem mo- zog a talajban. A növények számára felvehető talajoldatba a gyökerek által termelt gyökérsavak révén kerül. Hogy a fosz- for felvehető legyen a növény számára, meg kell változtatni a töltését, amely három vagy négy proton leválasztását je- lenti. Általánosságban elmondható, hogy a forgalomban levő műtrágyák esetében a termék foszfortartalmát P2O5 formá- ban adják meg. A valóságban azonban a foszfor H2PO4- vagy HPO42- ionos formában van jelen a műtrágyákban, ami rend- kívül fontos, ha meg akarjuk érteni a foszfor felvehetőségét a növények számára.

A foszfátion egy foszfor- és négy oxigénatomból áll, ame- lyek a központi helyen álló foszforatom körül szabályos tet- raédert formálva helyezkednek el. A 4 oxigénatomból két oxigén atom kettős kötéssel kapcsolódik a foszfor atomhoz, mely kötés nagyon erős, nem leválasztható. A másik két oxi- gén egy gyenge kötéssel, hidroxid ion formában kapcsolódik a központi foszfor atomhoz.

Ezekkel a molekulákkal az a baj, hogy a talajba kiszórva ta- lálkoznak a talajban található kationokkal. Amikor a foszfá- tion valamelyik negatív töltésű oxigénatomjához kation (po- zitív elektromos töltéssel rendelkező ion) csatlakozik, akkor foszfátok, azaz foszforsavból származtatott sók keletkez- nek. Ilyen kation például a vas (Fe2+, Fe3+), a kalcium (Ca2+), a mangán (Mn2+), az alumínium (Al3+) vagy a cink (Zn2+). Ezek a formák a későbbiekben vízben oldhatatlanok, a növények számára fölvehetetlenek. A foszfort egyedülálló módon, diffúzióval veszik fel a növények, mely felvehetőség jóval kor- látozottabb. Ahhoz, hogy a foszfor-diffúzió sikeres legyen, a foszfor nem lehet 0,1 mm-nél nagyobb távolságra a növény hajszálgyökereitől.

Anyagáramlás vs. diffúzió

A növényi gyökérzet struktúrája rendkívül sokrétű. A gyökér- zet fejlődését több tényező befolyásolja. Többek között a ta- laj szerkezete, tápanyag- és víztartalma. A gyökérzet henge- res alakja a nagy szilárdságot teszi lehetővé, míg a fonalas forma a kiterjedt talajtömeg behálózását biztosítja. A gyö- kérzet tápanyagfelvételért felelős képletei, a néhány milli- méter nagyságú gyökérszőrök módosult epidermisz sej- tek. A növényi gyökérzet vizes oldatból tudja a tápelemeket felvenni a talajból anyagáramlás útján, de akad egy kivé- tel, a foszfort ugyanis egyedülálló módon, diffúzióval veszik fel, mely felvehetőség jóval korlátozottabb. A diffúzió során a koncentrációkülönbség hatására a részecskék a nagyobb koncentrációjú hely felől a kisebb koncentrációjú hely felé diffundálnak. Ahhoz, hogy a foszfor-diffúzió sikeres legyen, a foszfor nem lehet 0,1 mm-nél nagyobb távolságra a növény hajszálgyökereitől.

A tápelemek felvétele

Ahogy azt már korábban írtuk, a foszfortartalmú műtrágyák kiszórása során a foszformolekulák a talajban reakcióba lép- nek a kationokkal és azokkal oldhatatlan, vagy nehezen old- ható formákban lekötődnek, és hiába van a gyökérzónában a molekula, az a növények számára felvehetetlen. A célunk en- nek a folyamatnak a semlegesítése, és a növények számára felvehető foszfor formák megőrzése volt.

A növényi membránokon át az ásványi anyagok felvétele sok- kal lassabb folyamat, mint a vízé. A talajrészek felületéhez abszorbeálódott ionok felvételéhez a növénynek csereiont kell leadnia, ami lehet H+ vagy HCO3-. A gyökérlégzésből szár- mazó széndioxid (CO2) a talaj víztartalmával (H2O) szénsa- vat (H2CO3) képez, ami a H+ vagy a HCO3- ionra disszociál. A növények által kiválasztott gyökérsavak és a H+ molekulák növelik a foszfátok oldhatóságát.

Mi az a biopolimer?

A poliaszpartát alapokból álló szintetikus biopolimer, azaz biológiai úton lebomló polimer egyedisége a polimer mole- kula méretében (molekula tömegében) és nagy negatív tölté- sében van. A biopolimerrel bevont műtrágyaszemcse homo- gén, nagy felületű, nagy negatív töltéssel rendelkezik.

 

A negatív töltésű biopolimer a műtrágya felületéről leválva a talajban nagy felületet képez, aminek köszönhetően a talaj- ban található pozitív töltésű kationok nem a foszforhoz, ha- nem a polimerhez csatlakoznak. A foszfor molekula szaba- don marad, felevehető válik a növény számára.

 

A biopolimerhez a kationok erősebb kötéssel csatlakoznak, mintha a foszforral kerülnének kölcsönhatásba, de a mole- kula ionmegtartó képessége gyengébb, mint a gyökér szívóe- reje. Így nem csak a foszfor diffúzió valósul meg, de a polimer felületén megkötött ásványi anyagok a növény igényei sze- rint felvehetővé válnak. Ez gátolja a tápanyagok felvehetetlen formában való megkötését, a tápanyagok felvehető formá- ban felhalmozódnak a talajban, csökken a kimosódásuk.

A biopolimerrel bevont műtrágya további tulajdonsága, hogy nem csak a műtrágyával kijuttatott foszfor, de a talaj- ban található, természetes módon feltáródó foszfor mole- kulákat is megtartja felvehető formában a növény számára. Hatására intenzívebbé válik a gyökérzet tápanyagfelvéte- le. A talajszemcsékről a tápelemek töltéssemlegesítés révén szabadulnak fel, a polimer nagy negatív töltéssűrűsége lehe- tővé teszi sok, ionos formában lévő tápelem összegyűjtését. Az így felszabaduló tápelemeket a gyökér sokkal könnyebben fel tudja venni.

A biopolimerrel bevont műtrágya a talajban kationhidak révén stabilizálódik, ezért a talajban található makro- és mikro- elem molekulák, valamint a stabilizált tápelemek minimá- lisan mosódnak ki. Emellett lelassul a nitrifikáció folyamata a polimer és az NH4+ kölcsönhatásának köszönhetően.

Magas vezetőképességének köszönhetően felhalmozza és stabilizálja a talajban levő tápelemeket, majd a növény igé- nye szerint szabadítja fel azokat.

Meggátolja vagy lelassítja a kicsapódást (pl. kalcium‐szul- fát vagy kalcium‐foszfát képződés) ezért lényegesen kisebb foszforkristályok jönnek létre a talajban, amelyek a későbbi- ek során könnyebben feltáródnak.

A biopolimerrel bevont műtrágya ionos tulajdonsága segí- ti a talaj vízmegtartását, csökkenti a párolgási veszteséget, így több vizet biztosít a gyökérzet számára. A talaj kiszá- radása során kitolódik a talajoldat telítetté válásának ide- je. A tápanyagok hosszabb ideig maradnak ionos formában, azaz tovább felvehetők a növény számára.

A víz párolgási veszteségének csökkenése

jelmagyarazat
mutragya_kor

A LUMINO PRO® + NUTRICHARGE® AJÁNLOTT:

growagro_favicon@2x

Teljesítményfokozásra

growagro_favicon@2x

A tápanyagok hasznosulásának javítására, a tápanyagveszteségek csökkentésére

growagro_favicon@2x

A foszfor immobilizáció gátlására és a mezo- és mikroelemek stabilizálására

growagro_favicon@2x

A nitrogén- és a vízveszteség drasztikus csökkentésére

A termékekkel kapcsolatos további információért, árajánlatért, keressen minket bizalommal!

SZAKTANÁCSADÓK

Gulyás Gábor Zoltán

szaktanácsadó

Észak Jász-Nagykun megye, Heves megye

+36 30 788 12 79

Lengyel Sándor

szaktanácsadó

Békés, Dél-Csongrád megye

+36 70 940 32 76

Ivanics Zalán

szaktanácsadó

Tolna, Nyugat-Bács megye

+36 30 612 23 45

Kissné Tóth Erika

szaktanácsadó

Hajdú-Bihar megye, Észak-Csongrád megye

+36 70 306 84 92

Károssy András

szaktanácsadó

Kelet Bács-Kiskun megye, Dél Jász-Nagykun-Szolnok megye

+36 30 383 5813

Nagy Annamária

szaktanácsadó

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

+36 30 269 47 00

Illés Péter

szaktanácsadó

Dél-Békés megye

+36 30 958 22 15

Antal Márk

szaktanácsadó

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

+36 70 779 52 49

Franciskovics Tibor

szaktanácsadó

Kelet-Bács-Kiskun , Nyugat-Csongrád-Csanád megye

+36 30 555 9785

Barkóczi Bence

szaktanácsadó

Pest és Nógrád megye

+36 30 852 0999

Anderla Attila

szaktanácsadó

Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom megye

+36 20 622 82 00

 

Grow Agro Kft.

Székhely: 5700 Gyula, Szent József u. 1.

Iroda: 5700 Gyula, Béke sgt. 36.

office@growagro.hu

+36 30 715 26 01

+36 70 540 80 22