-HATÉKONY MŰTRÁGYÁZÁS, NAGYOBB HOZAM

TULAJDONSÁGOK

Az UTEC® a karbamid átalakulását késleltető műtrágya, mely aktív hatóanyagként NBPT-t tartalmaz. Az UTEC® ideiglenesen blokkolja a karbamid ammóniává alakulását, mellyel hatékonyan csökkenti a nitrogén gáznemű ammó- nia formában történő elillanását.

 

MILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT HAT AZ UTEC® LEGJOBBAN?

-Száraz, meleg időben
-Alacsony csapadékmennyiség és öntözési szinten
-Magas pH értékű talajokban
-Kis puffer kapacitású talajokban
-Alacsony szerves anyag tartalmú talajokban
-Gépi talajművelés nélküli gazdálkodás esetén

 

HATÁSA

A karbamid használatát követően a nitrogéntartalom 30-50 %-a elillan. Laboratóriumi körülmények között
ez a szám még magasabb, 80 %. Az UTEC® műtrágya kijuttatásával az ammóniává alakulás akár 14 nappal is késleltethető. Ez idő alatt a karbamid fokozatosan alakul át veszteség nélkül. A szükséges nitrogén ezért hosszabb ideig rendelkezésre áll, a hatékony nitrogén felhasználás növeli a terméshozamot is.

Az ureáz enzim átalakítja a karbamidot a növény számára elérhető ammóniummá. A folyamat során gáznemű ammónia keletkezik és szabadul fel.

Az UTEC® késlelteti a karbamid ammóniummá és ammóniává történő átalakulását. Ezzel csökkenti a nitrogénveszte- séget, és elősegíti a növény fejlődését, növeli hozamát!

Több, mint 100 próbát végeztünk az UTEC® 46 műtrágyával világszerte. Az összes tesztelt növény között az átlag hozam 6 %-kal volt magasabb a hagyományos karbamiddal történő műtrágyázáshoz képest.

STABILIZÁLT ÁSVÁNYI MŰTRÁGYA AZ OPTIMÁLIS NITROGÉN ELLÁTÁSHOZ

TULAJDONSÁGOK

Az ENTEC-műtrágyák DMPP*-vel stabilizált ammónium tartalmú ásványi műtrágyák. A készítmény lelassítja a nitrifikációt és a talajban ’stabilizálja’ a műtrágya ammóni- um nitrogénjét. Emellett gyorsan ható, a tápanyagfelvételt gyorsító nitrátot is tartalmaz.

HATÁSA

Az ammónium-nitrogén kevésbé mobil a talajban, mint a nitrát-nitrogén, mivel a talajfelszín agyag és humusz részecskéihez kötött. Ez magyarázza a lassú, csaknem visszatartott nitrogén leadást és az ammónia gyökérze- ten keresztüli stabil és egyenletes felszívódását. A nitrát formában lévő nitrogén ugyanakkor feloldódik a talajban és könnyebben jut a növény gyökérzetéhez.

AZ AMMÓNIUM-NITRÁT ÉS NITRÁT-NITROGÉN FELSZÍVÓDÁSA

A talajban az ammóniumot mikroorganizmusok alakítják nitritté és nitráttá. A talaj adottságaitól és az időjárástól függően ez a  olyamat általában órák alatt, vagy napokon belül végbemegy. Az  ENTEC-DMPP stabilizátor akár tíz héttel is késleltetheti az ammónium-nitrogén nitráttá való alakulását,  hozzáigazítva” azt a növény fejlődéséhez. A termékkel meggátolható a nitrát kimosódás is. A DMPP kifejezetten a Nitrosomonas baktériumok működését szabályozza a talajban.

Az ammónium-nitrogén ENTEC műtrágyával történő sta- bilizálás igen kedvező a növény tápanyagpótlására, mivel fokozzuk a nitrogén tartalmú műtrágya hatását.

ELŐNYEI

-Biztosítja a nitrogén utánpótlást, időjárástól függetlenül.

-A szabályozott nitrogén utánpótlás révén kijuttatása hatékony, nagymértékben csökkentve a nitrogén kimosódását a talajból, jelentősen csökkentve az ammónia elillanási veszteséget

-Plusz nitrát forrást biztosít a növénynek az intenzív kez- deti fejlődéshez

-Kén tartalma révén biztosítja a növény számára fontos kén utánpótlást is

-A termék kiváló minősége garantálja a problémamentes tárolást és precíz kijuttatást.

-Jelentősen csökkenti az üvegház gázok kibocsátását.

ALKALMAZÁSA

Az egyedülálló ENTEC® műtrágyák rugalmas, egy menetben történő kijuttatást tesznek lehetővé minden időjárási körülmény alatt (nedves vagy száraz időben egyaránt) fokozva a gazdálkodás hatékonyságát.

Használata a szántóföldi és zöldségkultúrák, valamint a szőlő- és gyümölcsfélék termesztésénél is ajánlott. Az átfogó ENTEC® termékskála a megfelelő megoldást kínálja minden típusú gazdálkodás számára.

LUMINO PRO® +NUTRICHARGE®

Biológiailag lebomló polimerrel bevont, tartós hatású műtrágya

A LUMINO PRO® + NUTRICHARGE® technológia jelenleg a legkorszerűbb és leghatékonyabb mód- szer a növények tápanyag utánpótlásának körében. A speciális, nagy negatív töltéssel rendelkező biológiailag lebomló polimer bevonatnak köszön- hetően rendkívül hatékony a kijuttatott és

a talajban megtalálható tápelemek hasznosulása. Kiválóan stabilizálja a tápelemeket a talajban, melyek így felvehetővé válnak a növények számára.

 

A növények számára felvehető foszfor

A foszfor az egyik legnehezebben feltáródó elem, negatív töl- tésű anion. Vízoldhatósága gyenge, horizontálisan nem mo- zog a talajban. A növények számára felvehető talajoldatba a gyökerek által termelt gyökérsavak révén kerül. Hogy a fosz- for felvehető legyen a növény számára, meg kell változtatni a töltését, amely három vagy négy proton leválasztását je- lenti. Általánosságban elmondható, hogy a forgalomban levő műtrágyák esetében a termék foszfortartalmát P2O5 formá- ban adják meg. A valóságban azonban a foszfor H2PO4- vagy HPO42- ionos formában van jelen a műtrágyákban, ami rend- kívül fontos, ha meg akarjuk érteni a foszfor felvehetőségét a növények számára.

A foszfátion egy foszfor- és négy oxigénatomból áll, ame- lyek a központi helyen álló foszforatom körül szabályos tet- raédert formálva helyezkednek el. A 4 oxigénatomból két oxigén atom kettős kötéssel kapcsolódik a foszfor atomhoz, mely kötés nagyon erős, nem leválasztható. A másik két oxi- gén egy gyenge kötéssel, hidroxid ion formában kapcsolódik a központi foszfor atomhoz.

Ezekkel a molekulákkal az a baj, hogy a talajba kiszórva ta- lálkoznak a talajban található kationokkal. Amikor a foszfá- tion valamelyik negatív töltésű oxigénatomjához kation (po- zitív elektromos töltéssel rendelkező ion) csatlakozik, akkor foszfátok, azaz foszforsavból származtatott sók keletkez- nek. Ilyen kation például a vas (Fe2+, Fe3+), a kalcium (Ca2+), a mangán (Mn2+), az alumínium (Al3+) vagy a cink (Zn2+). Ezek a formák a későbbiekben vízben oldhatatlanok, a növények számára fölvehetetlenek. A foszfort egyedülálló módon, diffúzióval veszik fel a növények, mely felvehetőség jóval kor- látozottabb. Ahhoz, hogy a foszfor-diffúzió sikeres legyen, a foszfor nem lehet 0,1 mm-nél nagyobb távolságra a növény hajszálgyökereitől.

Anyagáramlás vs. diffúzió

A növényi gyökérzet struktúrája rendkívül sokrétű. A gyökér- zet fejlődését több tényező befolyásolja. Többek között a ta- laj szerkezete, tápanyag- és víztartalma. A gyökérzet henge- res alakja a nagy szilárdságot teszi lehetővé, míg a fonalas forma a kiterjedt talajtömeg behálózását biztosítja. A gyö- kérzet tápanyagfelvételért felelős képletei, a néhány milli- méter nagyságú gyökérszőrök módosult epidermisz sej- tek. A növényi gyökérzet vizes oldatból tudja a tápelemeket felvenni a talajból anyagáramlás útján, de akad egy kivé- tel, a foszfort ugyanis egyedülálló módon, diffúzióval veszik fel, mely felvehetőség jóval korlátozottabb. A diffúzió során a koncentrációkülönbség hatására a részecskék a nagyobb koncentrációjú hely felől a kisebb koncentrációjú hely felé diffundálnak. Ahhoz, hogy a foszfor-diffúzió sikeres legyen, a foszfor nem lehet 0,1 mm-nél nagyobb távolságra a növény hajszálgyökereitől.

A tápelemek felvétele

Ahogy azt már korábban írtuk, a foszfortartalmú műtrágyák kiszórása során a foszformolekulák a talajban reakcióba lép- nek a kationokkal és azokkal oldhatatlan, vagy nehezen old- ható formákban lekötődnek, és hiába van a gyökérzónában a molekula, az a növények számára felvehetetlen. A célunk en- nek a folyamatnak a semlegesítése, és a növények számára felvehető foszfor formák megőrzése volt.

A növényi membránokon át az ásványi anyagok felvétele sok- kal lassabb folyamat, mint a vízé. A talajrészek felületéhez abszorbeálódott ionok felvételéhez a növénynek csereiont kell leadnia, ami lehet H+ vagy HCO3-. A gyökérlégzésből szár- mazó széndioxid (CO2) a talaj víztartalmával (H2O) szénsa- vat (H2CO3) képez, ami a H+ vagy a HCO3- ionra disszociál. A növények által kiválasztott gyökérsavak és a H+ molekulák növelik a foszfátok oldhatóságát.

Mi az a biopolimer?

A poliaszpartát alapokból álló szintetikus biopolimer, azaz biológiai úton lebomló polimer egyedisége a polimer mole- kula méretében (molekula tömegében) és nagy negatív tölté- sében van. A biopolimerrel bevont műtrágyaszemcse homo- gén, nagy felületű, nagy negatív töltéssel rendelkezik.

 

A negatív töltésű biopolimer a műtrágya felületéről leválva a talajban nagy felületet képez, aminek köszönhetően a talaj- ban található pozitív töltésű kationok nem a foszforhoz, ha- nem a polimerhez csatlakoznak. A foszfor molekula szaba- don marad, felevehető válik a növény számára.

 

A biopolimerhez a kationok erősebb kötéssel csatlakoznak, mintha a foszforral kerülnének kölcsönhatásba, de a mole- kula ionmegtartó képessége gyengébb, mint a gyökér szívóe- reje. Így nem csak a foszfor diffúzió valósul meg, de a polimer felületén megkötött ásványi anyagok a növény igényei sze- rint felvehetővé válnak. Ez gátolja a tápanyagok felvehetetlen formában való megkötését, a tápanyagok felvehető formá- ban felhalmozódnak a talajban, csökken a kimosódásuk.

A biopolimerrel bevont műtrágya további tulajdonsága, hogy nem csak a műtrágyával kijuttatott foszfor, de a talaj- ban található, természetes módon feltáródó foszfor mole- kulákat is megtartja felvehető formában a növény számára. Hatására intenzívebbé válik a gyökérzet tápanyagfelvéte- le. A talajszemcsékről a tápelemek töltéssemlegesítés révén szabadulnak fel, a polimer nagy negatív töltéssűrűsége lehe- tővé teszi sok, ionos formában lévő tápelem összegyűjtését. Az így felszabaduló tápelemeket a gyökér sokkal könnyebben fel tudja venni.

A biopolimerrel bevont műtrágya a talajban kationhidak révén stabilizálódik, ezért a talajban található makro- és mikro- elem molekulák, valamint a stabilizált tápelemek minimá- lisan mosódnak ki. Emellett lelassul a nitrifikáció folyamata a polimer és az NH4+ kölcsönhatásának köszönhetően.

Magas vezetőképességének köszönhetően felhalmozza és stabilizálja a talajban levő tápelemeket, majd a növény igé- nye szerint szabadítja fel azokat.

Meggátolja vagy lelassítja a kicsapódást (pl. kalcium‐szul- fát vagy kalcium‐foszfát képződés) ezért lényegesen kisebb foszforkristályok jönnek létre a talajban, amelyek a későbbi- ek során könnyebben feltáródnak.

A biopolimerrel bevont műtrágya ionos tulajdonsága segí- ti a talaj vízmegtartását, csökkenti a párolgási veszteséget, így több vizet biztosít a gyökérzet számára. A talaj kiszá- radása során kitolódik a talajoldat telítetté válásának ide- je. A tápanyagok hosszabb ideig maradnak ionos formában, azaz tovább felvehetők a növény számára.

A víz párolgási veszteségének csökkenése

jelmagyarazat
mutragya_kor

A LUMINO PRO® + NUTRICHARGE® AJÁNLOTT:

growagro_favicon@2x

Teljesítményfokozásra

growagro_favicon@2x

A tápanyagok hasznosulásának javítására, a tápanyagveszteségek csökkentésére

growagro_favicon@2x

A foszfor immobilizáció gátlására és a mezo- és mikroelemek stabilizálására

growagro_favicon@2x

A nitrogén- és a vízveszteség drasztikus csökkentésére

GRANULÁLT TALAJSPECIFIKUS ALAP- ÉS STARTERTRÁGYÁK

EUROFERTIL TOP 38 NP:

 • Biostimulátor hatóanyag: PHYSIO+
 • Speciális hatóanyag(ok): TOP-PHOS, MESCAL
 • Elsősorban tavaszi kultúrák startertrágyázásához javasoljuk, de alkalmas minden foszforigényes növény hatékony alaptrágyázására, mivel magas foszforkoncentrációja, speciális alapanyagai, és a biostimulátor komplex tartalma kiemelkedő támogatást nyújt a növények kezdeti fejlődéshez.
 • Tápelem összetétel:

     N: 8%

     P2O5: 30%

     SO3: 8%

     CaO: 15%

     MgO: 2%

     B: 0,15%

     Zn: 0,15%

 • Használat: 150-300 kg/ha (a felhasználás módjától függően)
 • Kiszerelés: Big bag: 600 kg

EUFORERTIL TOP 35 NP:

Biostimulátor hatóanyag: PHYSIO+

 • Speciális hatóanyag(ok): TOP-PHOS, MESCAL
 • Kedvező nitrogén: foszfor aránya miatt elsősorban őszi kultúrák alaptrágyázására és a kiemelten cinkigényes kukorica startertrágyázására javasoljuk. Ezen kívül minden magas cinkigényű kultúra, mint például a burgonya indítására javasolt.
 • Tápelem összetétel:

     N: 15%

     P2O5: 20%

     SO3: 18%

     CaO: 10%

     MgO: 3%

     Zn: 0,5%

 • Használat: 150-300 kg/ha (a felhasználás módjától függően)
 • Kiszerelés: Big bag: 600 kg

EUROFERTIL TOP 34 NP:

 Biostimulátor hatóanyag: PHYSIO+

 • Speciális hatóanyag(ok): TOP-PHOS, MESCAL
 • Savanyú, agyagos vagy homokos talajokra ajánljuk, ahol tápanyagveszteséget okoz a hatóanyagok lekötődése vagy kimosódása. Kiegészítő kálium tartalma friss hatóanyag, hatásosan javítja a repce és kapás kultúrák kondícióját.
 • Tápelem összetétel:

     N: 5%

     P2O5: 19%

     K2O: 10%

     SO3: 19%

     CaO: 20%

     B: 0,1%

     Zn: 0,1%

 • Használat: 150-300 kg/ha (a felhasználás módjától függően)
 • Kiszerelés: Big bag: 600 kg

EUROFERTIL TOP 51 NPK:

 • Biostimulátor hatóanyag: PHYSIO+
 • Speciális hatóanyag(ok): TOP-PHOS, MESCAL
 • A biostimulátor, valamint magasabb kálium tartalmának köszönhetően támogatja a búza és repce őszi fejlődését, segíti az állományok megerősödését és fokozza a télállóságot elősegítve a tavaszi erőteljes újraindulást.
 • Tápelem összetétel:

     N: 4%

     P2O5: 10%

     K2O: 20%

     SO3: 17%

     MgO: 2%

     B: 0,2%

     Zn: 0,15%

 • Használat: 150-300 kg/ha (a felhasználás módjától függően)
 • Kiszerelés: Big bag: 600 kg

EUROFERTIL TOP 49 NPS:

 Biostimulátor hatóanyag: PHYSIO+

 • Speciális hatóanyag(ok): TOP-PHOS, MESCAL
 • Magas foszfor és kalciumtartalma segíti a növények gyökérképződését, kezdeti fejlődését. A kiemelkedő kéntartalom miatt repce alaptrágyázására ajánljuk.
 • Tápelem összetétel:

     N: 3%

     P2O5: 22%

     SO3: 24%

     CaO: 29%

     B: 0,15%

 • Használat: 150-300 kg/ha (a felhasználás módjától függően)
 • Kiszerelés: Big bag: 600 kg

DUOFERTIL TOP 34 NPK:

  • Biostimulátor hatóanyag: MPPA DUP
  • Speciális hatóanyag(ok): TOP-PHOS
  • Lúgos, homokos talajokra ajánljuk, ahol tápanyagveszteséget okoz a hatóanyagok lekötődése vagy kimosódása. Kiegészítő kálium tartalma friss hatóanyag, hatásosan javítja a repce és kapás kultúrák kondícióját.
  • Tápelem összetétel:

     N: 5%

     P2O5: 19%

     K2O: 10%

     SO3: 19%

     CaO: 20%

     B: 0,1%

     Zn: 0,1%

 • Használat: 150-300 kg/ha (a felhasználás módjától függően)
 • Kiszerelés: Big bag: 600 kg

GRANULÁLT FEJTRÁGYÁK

SULFAMMO 23 N-PROCESS:

 Biostimulátor hatóanyag: N-PROCESS

 • Speciális hatóanyag(ok): MESCAL
 • Kifejezetten ajánlott laza talajokon, ahol a nitrogén kimosódás kockázata fokozott mértékű, de minden talajon eredményesen alkalmazható. Magas kéntartalma miatt kiemelten javasolt olajos növények fejtrágyázására. Ütemezett nitrogénleadása miatt nem egyszerre fejti ki hatását, ezért nem alkalmas nagy nitrogénéhség gyors kielégítésére, viszont hosszútávú kiegyenlített ellátást biztosít a növények számára, mellyel csökkenthető a szárbetegségek kockázata, illetve mértéke.
 • Tápelem összetétel:

     N: 23%

     SO3: 31%

     CaO: 5%

     MgO: 3%

 • Használat: 150-300 kg/ha
 • Kiszerelés: Big bag: 600 kg

EUROFERTIL 54 N-PROCESS:

 Biostimulátor hatóanyag: N-PROCESS

 • Speciális hatóanyag(ok): MESCAL
 • Gyorsan felvehető foszfor egészíti ki az N-PROCESS hatását. Energiát biztosít a kalászosok és kukorica gyökérváltásához, a repce tél utáni regenerációjához vagy a napraforgó indulásához. Kimagasló kéntartalma a fehérje- és zsírsavszintézisben játszik fontos szerepet.
 • Tápelem összetétel:

     N: 15%

     P2O5: 8%

     SO3: 31%

     CaO: 12%

 • Használat: 150-300 kg/ha
 • Kiszerelés: Big bag: 600 kg

SULFAMMO 30 N-PROCESS:

 Biostimulátor hatóanyag: N-PROCESS

 • Speciális hatóanyag(ok): MESCAL
 • A késleltetett nitrogénhatás miatt kukoricára, illetve olyan kultúrákra javasoljuk, ahol az utolsó fejtrágyázási lehetőségtől számítva még hosszú ideig kell táplálni a növényt. A védett nitrogénhatóanyag az öntözött területeken csökkenti a kimosódási veszteséget és javítja a tápanyagellátás hatékonyságát.
 • Tápelem összetétel:

     N: 30%

     SO3: 15%

     CaO: 7%

     MgO: 3%

 • Használat: 150-300 kg/ha
 • Kiszerelés: Big bag: 600 kg

GRANULÁLT 100% KLORIDMENTES MŰTRÁGYÁK

EUROFERTIL+ 37 NPK HORTI:

 Biostimulátor hatóanyag: PHYSIO+

 • Speciális hatóanyag(ok): MESCAL
 • Biztosítja a gyors kezdeti fejlődéshez szükséges alapvető tápelemeket. Biostimulátor tartalma fokozott gyökérképződést indukál, ezzel biztosítja az intenzív tápanyagfelvételt és hasznosítást. Kertészeti és szántóföldi kultúrákban egyaránt használható 100% kloridmentes speciális műtrágya.
 • Tápelem összetétel:

     N: 5%

     P2O5: 10%

     K2O (szulfát forma): 22%

     SO3: 37%

     CaO: 6%

     MgO: 3%

     B: 0,2 %

     Zn: 0,15%

 • Használat: 150-300 kg/ha (a felhasználás módjától függően)
 • Kiszerelés: Big bag: 600 kg

EUROFERTIL 33 N-PROCESS:

 Biostimulátor hatóanyag: N-PROCESS

 • Speciális hatóanyag(ok): MESCAL
 • A kertészeti növények befejező trágyázására kifejlesztett 100%-ban kloridmentes műtrágya. Biztosítja az extra káliumigény fedezését, N-PROCESS biostimulátor tartalma pedig az egyenletes nitrogénellátás biztosításával járul hozzá a magas termésminőség kialakulásához.
 • Tápelem összetétel:

     N: 8%

     P2O5: 8%

     K2O (szulfát forma): 17%

     SO3: 29%

     CaO: 9%

     MgO: 3%

     B: 0,15 %

     Zn: 0,1%

 • Használat: 150-300 kg/ha (a felhasználás módjától függően)
 • Kiszerelés: Big bag: 600 kg

A termékekkel kapcsolatos további információért, árajánlatért, keressen minket bizalommal!

SZAKTANÁCSADÓK

Gulyás Gábor Zoltán

szaktanácsadó

Észak Jász-Nagykun megye, Heves megye

+36 30 788 12 79

Lengyel Sándor

szaktanácsadó

Békés, Dél-Csongrád megye

+36 70 940 32 76

Ivanics Zalán

szaktanácsadó

Tolna, Nyugat-Bács megye

+36 30 612 23 45

Kissné Tóth Erika

szaktanácsadó

Hajdú-Bihar megye, Észak-Csongrád megye

+36 70 306 84 92

Károssy András

szaktanácsadó

Kelet Bács-Kiskun megye, Dél Jász-Nagykun-Szolnok megye

+36 30 383 5813

Nagy Annamária

szaktanácsadó

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

+36 30 269 47 00

Illés Péter

szaktanácsadó

Dél-Békés megye

+36 30 958 22 15

Antal Márk

szaktanácsadó

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

+36 70 779 52 49

Franciskovics Tibor

szaktanácsadó

Kelet-Bács-Kiskun , Nyugat-Csongrád-Csanád megye

+36 30 555 9785

Barkóczi Bence

szaktanácsadó

Pest és Nógrád megye

+36 30 852 0999

Anderla Attila

szaktanácsadó

Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom megye

+36 20 622 82 00

 

Grow Agro Kft.

Székhely: 5700 Gyula, Szent József u. 1.

Iroda:  5700 Gyula, Nagyváradi út 54.

office@growagro.hu

+36 30 715 26 01

+36 70 540 80 22